1. Din Sosyolojisi Araştırmaları, “Din Sosyolojisi” alanında uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak söz konusu alandaki bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 2. “Din Sosyolojisi Araştırmaları” yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
 3. Derginin hakemleri, alanında uzman öğretim üyeleri arasından yazının içeriğine uygun olarak belirlenir. Her sayının hakem kurulu, önceki sayılar da dâhil olmak üzere DİSAR’de hakemlik yapanlardan oluşur ve hakem listesi,  (toplu olarak) yayımlanır.
 4. Din Sosyolojisi Araştırmaları, etik kurallardan olan dürüstlük, açıklık, diğer araştırmacıların fikir ve bulgularına saygı ve atıfta bulunarak kullanma, alıntıların etik ve bilimsel ilkelere uygun olması, objektiflik ve yapılan araştırma ile ilgili mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranmak gibi hususlara uymayı taahhüt eder.
 5. Dergiye gönderilen yazılar, editörler kurulu (editör ve yardımcıları) tarafından ilgili yazının derginin yayın şartlarını taşıdığına karar vermesi halinde, hakemlere gönderilir.
 6. Hakemlerin tespitinde editörler kurulu ile yayın kurulunun alanla ilgili üyesi ortak hareket eder. Yazının tespit edilen hakemlere gönderilmesi, hakem raporlarının takibi, düzeltilen yazıların kontrolü, editör adına, yazının ait olduğu alandaki editör yardımcısı ile yayın kurulundaki ilgili üye tarafından müştereken yürütülür.
 7. Editör ve editör yardımcıları yayın kurulunun tabii üyesidirler.
 8. Dergiye gönderilen çalışmalar ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirirler. Derginin yayın şartlarını taşıyan çalışmaların yayımlanması için, iki hakemin olumlu raporu gerekir. İki hakemden birinin olumsuz değerlendirmede bulunması halinde, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem raporu olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır, aksi takdirde yayımlanması mümkün değildir. Hakem(ler)in vereceği nihai değerlendirme doğrultusunda Yayın Kurulu karar verir. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında “çift taraflı körleme (double blind) yöntemi” uygulandığından yazar(lar) çalışmanın hangi üyeler tarafından değerlendirildiğini, üyeler de değerlendirdikleri ça­lışmanın kim(ler)e ait olduğunu bilmezler.
 9. Dergide çalışma ve yazışma dili Türkçedir. Diğer dillerde yapılan çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla diğer makaleler gibi işlem görür.
 10. Dergiye gönderilen çalışmalar “Makaleler”, “Araştırma Notları”, “Metin Neşirleri”, “Tanıtım ve Değerlendirmeler” ve “Çeviriler” üst başlıkları altında neşredilecektir.
 11. Dergiye kabul edilecek makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün çalışmalar olmalıdır. Derleme makaleler de kabul edilir. Çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazılar önceden herhangi bir kongre, sempozyum ya da toplantıda bildiri olarak sunulması durumunda, yer ve tarih belirtmek koşuluyla; tez ya da basılı kitaplardan istifadeyle hazırlanması halinde, istifade edilen kaynak zikredilmek koşuluyla Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde yayımlanabilir. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap eleştirileri ve editöre mektup yazıları da yayımlanabilir.  Yayımlanması uygun görülen çalışmaların bütün yayım hakları Din Sosyolojisi Araştırmaları’na aittir. Yayımlanan yazıların bilimsel içerik, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 12. Dergiye gönderilen yazıların takibi ve değerlendirilme süreci azami 3 (üç) aydır.
 13. Yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.
 14. DİSAR, açık erişim politikası benimsemiştir.
 15. Makale göndermek için,  https://www.eksenstitu.org.tr/dergi/ adresinden, “Makale Gönder” butonuna basılarak adımların takip edilmesi gerekmektedir.
 16. Makale gönderimi için adımlar takip edilirken verilen “Yazım Kurallarına” mutlaka uyulmalıdır. İstenilen formatta editöre ulaşmayan makaleler, kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makale Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.

İsnad Atıf Sistemi Yazım Kılavuzu‘na (www.isnadsistemi.org) uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir.

Atıf ve Referans Sistemi

DİSAR, atıf ve kaynakça yazımında  İsnad Atıf Sistemi‘nin (www.isnadsistemi.org)  kullanılmasını şart koşmaktadır.

İntihal Tespit Politikası

İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

DİSARCreative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yayın ve Değerlendirme Ücreti

DİSAR, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Telif Hakkı

DİSAR’da yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı  Dergisi Editörlüğü’ne devredilmiş sayılır.